icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
breivoll

Ellen Margrete Ceeberg

Søk midler for å ivareta natur og miljø

Tilskuddsordningen skal stimulere privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører til å bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge. Tilskuddene gis årlig og til en rekke formål. Fristen for å søke er 15. januar 2018.

Tips en venn Skriv ut

Du kan for eksempel søke om støtte for å ta vare på truede arter og naturtyper, kulturlandskap eller vassdrag.

Eksempler på tiltak som kan få støtte er:

  • skjøtsel og vedlikehold
  • tiltak som forbedrer biotoper
  • konkrete tiltak for enkelte arter som for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og innsamling av frø
  • tilpasset bruk på arealer som inngår i drift av et landbruksforetak
  • gjerding, kartlegging og overvåking i tilknytting til tiltak
  • tilpasset bruk på arealer som inngår i drift av et landbruksforetak.

For mer informasjon se nettsiden til Klima- og miljødepartementet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/

Fylkesmannen gir informasjon og veiledning om flere av ordningene, og behandler søknader på vegne av Miljødirektoratet. Søknader sendes via elektronisk søknadsskjema på Miljødirektoratets nettsider.  Se Fylkesmannens nettsider https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Tilskudd/Sok-midler-for-a-ivareta-natur-og-miljo/