icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Nordbytun ungdomsskole

Foto: Ivar Ola Opheim

Høringsbrev - Skolebehovsanalyse Ås nord

På bakgrunn av vedtak i kommunestyret 16.3.2016 er kommunen i gang med å utarbeide en oppdatert skolebehovsanalyse for Ås nord med forslag til tiltak for å møte skolekapasitetsbehovet i perioden frem til 2030.

Tips en venn Skriv ut

Ås kommune ber om høringsuttalelser / innspill på vedlagte høringsnotat.
Det bes spesielt om innspill på følgende i høringsnotatet:

  • Rådmannens vurdering av endring av skolekretsgrensene mellom Sjøskogen skole og Nordby skole

  • Rådmannens vurdering av utvidelse av Solberg skole

  • Rådmannens vurdering av vurdering av og tiltak for Nordbytun ungdomsskole

Skolebehovsanalysen for Ås nord vil bli lagt frem for politisk behandling i ungdomsrådet, hovedutvalg for oppvekst og kultur, formannskap og kommunestyret i mai/juni 2018.

Høringsinstanser er:

  • SU, FAU, SMU og elevrådene ved Sjøskogen skole, Nordby skole, Solberg skole og Nordbytun ungdomsskole

  • FAU ved Togrenda barnehage, Vinterbro barnehage, Løvstad naturbarnehage, Sjøskogen barnehage og Orrestien barnehage

  • Hovedverneombudet i Ås kommune

  • Fagforbundet i Ås og Utdanningsforbundet i Ås.

Sjøskogen skole, Nordby skole, Solberg skole, Nordbytun ungdomsskole, Togrenda barnehage, Vinterbro barnehage, Løvstad naturbarnehage, Sjøskogen barnehage og Orrestien barnehage bes med dette å forelegge dette høringsbrev (DOC) (PDF)til sine utvalg- og rådsorgan.

I tillegg er høringen åpen. Alle som ønsker det kan sende innspill til kommunen.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk. Følg direkte lenke til høringsuttalelse (KF-239) og velg sak 18/00938 inne i skjemaet.

Frist for innsendelse av høringssvar er fredag 5.5.2018.

Med hilsen

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef                                    

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Høringsnotat-skolebehovsanalyse for Ås Nord
Vedlegg 2: Kartutsnitt skolekretser ved Sjøskogen og Nordby skole