icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Kroer skole

Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

Høringsbrev - Kroer skole

Ås kommune sender med dette på høring forslag til ulike alternativer til struktur og drift av Kroer skole fra 2019. Kommunen ber om høringsuttalelser/innspill på vedlagt høring.

Tips en venn Skriv ut

Det bes spesielt om innspill på de tre alternativene til struktur og drift av Kroer skole fra 2019, som skissert i høringen:

  • Alternativ 1: Full nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.

  • Alternativ 2: Kroer skole legges administrativt innunder nye Rustad skole når den står ferdig høsten 2019. Mellomtrinnet (5.-7. trinn) overføres til nye Rustad skole. Småtrinnet (1.-4. trinn) opprettholdes ved Kroer skole. Kroer skole fortsetter som grendeskole, forutsatt elevtall på minimum 50 elever på småtrinnet. Alternativet innebærer full nedleggelse av Kroer skole dersom antall elever på småtrinnet går under 50.

  • Alternativ 3: Opprettholdelse av dagens skolestruktur og drift av Kroer skole.

Sak om Kroer skole vedrørende struktur og drift fra 2019, vil bli lagt frem for politisk behandling medio mai/juni 2018.

Høringsinstanser er:

  • SU, FAU, SMU og elevrådene ved Rustad skole, Kroer skole og Ås ungdomsskole

  • Knerten, Rustadporten, Rustadskogen og Kroer barnehage

  • Hovedverneombudet i Ås

  • Ås Fagforbund og Utdanningsforbundet Ås

  • Ungdomsrådet

Kroer skole, Rustad skole og Ås ungdomsskole har ansvar for å forelegge dette høringsbrevet (DOC) (PDF) med vedlagt høring til sine utvalg- og rådsorgan.

I tillegg er høringen åpen. Alle kan sende innspill til kommunen.

Vi ber om at høringssvar sendes inn elektronisk. Følg direkte lenke til høringsuttalelse (KF-239) her, og velg sak 18-00948 inne i skjemaet.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 5.5.2018.

Med hilsen
Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef                                    

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg 1: Høringsnotat Kroer skole